Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร


   รายละเอียด


     

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-03-14 16:14:01