Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 25/2562


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายประถมศึกษา English Program และรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-03-07 11:49:50