Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 4-5/2562


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัชรชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด การศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จังหวัดเลย สังกัด อบจ.เลย ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-01-11 15:17:47