Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สร้างงาน สร้างอาชีพ(ต้นแบ


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียน สร้างงาน สร้างอาชีพ(ต้นแบบ) กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน สร้างงาน สร้างอาชีพ เชิงเกษตร วันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-01-09 16:24:38