Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน แลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย รุ่นที่2 ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2019-01-09 11:36:52