Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 107/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังยหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียน ท.1 (สังขวิทย์) สังกัดเทศบาลนครตรัง รับฟังนโยบาการจัดการเรียนการสอนโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-12-06 16:51:11