Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เขียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-27 08:56:20