Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ห้องเรียน Pre-Cadet


   รายละเอียด


     

คณะครู นักเรียนโปรแกรมห้องเรียนเตรียมความะร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet) โรงเรียน อบจ.เชียงราย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนทหารการสัตว์ และศูนย์ศาสตร์พระราชาแหล่งแรกของประเทศไทย  ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-23 10:22:54