Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ข้าราชการดีเด่น


   รายละเอียด


     

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (ผู้แทนรับรางวัลรองผู้อำนวยการวีระยุทธ คีลาวงค์) และข้าราชการดีเด่นประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี ตำแหน่ง ครู คศ.2 และนางสาวดวงนภา สุกใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 21 กันยายน 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-09-21 16:02:52