Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

PISA 2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแบบ PISA เพื่อ GAT เชื่อมโยงสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์

 

ประกาศ วันที่ 2018-08-07 13:48:42