Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ห้องเรียน TSM


   รายละเอียด


     

นายวีระยุทธ คีลาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิต : กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 - 3/14 ไปศึกษา ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-07-06 10:13:56