Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

แผนกอนุบาล - ประถมศึกษา


   รายละเอียด


     

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนกอนุบาล - ประถมศึกษา ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน จากเยาวชนทั่วประเทศ ทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ สมรถภาพ ทางกายภาพของเยาวชนไทยให้เป็นปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคณะทีมงาน จากกรมพลศึกษา

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-14 11:35:53