Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ศึกษาดูงานมณฑลเจียงซู


   รายละเอียด


     

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารสำนักกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนเชียงราย และคณะครูแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และศึกษาเรียนรู้โรงเรียนมัธยมซินเจียง เมือง Huai’an มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-11 13:37:16