Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อบรมครูสอนคิด


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูสอนคิด” ตามแนวทาง Thinking School จำนวน 5 โรงเรียนจากจังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดน่าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก่อนสอนหรือฝึกสอนในโรงเรียน ณ ห้องประชมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 

 

ประกาศ วันที่ 2018-05-15 19:28:19