Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ครูรุ่นใหม่


   รายละเอียด


     

ดรฺ.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างแรงบันดาล “ครูรุ่นใหม่” นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3 รอบ ๆ ละ 250 คน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สนามรบของครูอยู่ที่ห้องเรียน ดังนั้น ครูรุ่นใหม่จะ “จัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างไรให้น่าเรียนและประสบความสำเร็จในยุค 2018” แม้อาชีพครูจะหนักและเหนื่อยพวกเราก็ “รักในวิชาชีพครู” ณ อาคารเรียนรวม 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-05-12 13:21:13