Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กำจัดลูกน้ำยุงลาย


   รายละเอียด


     

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายตามอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

 

ประกาศ วันที่ 2018-05-11 19:58:44