Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

SBMLD Innovation


   รายละเอียด


     

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 

ประกาศ วันที่ 2018-05-04 15:08:34