Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

SBMLD Innovation


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-05-03 15:26:14