Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

สุขศึกษาพลศึกษา


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู กิจกรรมส่งเสริมครูพลศึกษายุคใหม่ใส่ใจความเป็นครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา วันที่ 4-6 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบ้านไทยรีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-04-04 16:39:48