Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

PISA 2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการอ่าน เรื่องการสร้างแบบทดสอบรายวิชาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยอาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-15 13:01:26