Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 49/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-12 20:43:18