Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ห้องเรียน Pre-Cadet


   รายละเอียด


     

นักเรียนโปรแกรมห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet) ศึกษาดูงานการเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง ณ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย จปร.โรงเรียนทหารการสัตว์ และศูษย์การเรียนรู้เกษตรรวมใจ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-10 16:45:40