Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

พิธีมอบประกาศนียบัตร


   รายละเอียด


     

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ในพิธีการนี้ได้รับเกียรติประธานมอบวุฒิบัตรโดย นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสถานศึกษามาเป็นเกียติร่วมงาน ทั้งนี้นักเรียนที่จบการศึกษายังได้ฟังเทศนาธรรมจาก พระอาจารย์โอฬาร พระนักเทศน์ชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "เรียนจบแต่ไม่จบ" ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-03-05 16:43:09