Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 1/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School ของรร.อบจ.เชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2561 ประธานเปิดโดย ท่านชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ จัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมทีคการ์เดน จังหวัดเชียงราย (และดูงาน รร.อบจ.เชียงราย)

 

ประกาศ วันที่ 2018-01-06 04:44:33