Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 150/2560


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษ

@ หลักสูตร “ครูสอนคิด” ผู้บริหารและครู สำหรับการอบรม Thinking School ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 (หลักสูตร 3 วัน)สำหรับ เครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร ประกอบด้วย จำนวน 16 โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

@ จุดอบรมรร.อบจ.เชียงราย ณ ห้องดอยหลวง อาคารวิทยบริการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-12-25 19:40:06