Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงานที่ 145/2560


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปลัดและรองปลัดของ อปท. จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนการสอนในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-12-04 17:40:11