Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

ลาน BBL


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดโครงการ "ออกแบบสื่อนวัตกรรม การใช้สมองเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้" เป็นการวาดภาพ ณ ลานกิจกรรมประถมศึกษา วาดโดยศิษย์เก่าโรงเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-12-04 16:23:08