Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เทศกาลข้าวใหม่


   รายละเอียด


     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ ณ ลานธรรมลานศิลป์(ศาลากลางหลังเก่า) วันที่ 4 ธันวาคม 2560 จัดโดยจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายการแสดงชุดนี้ควบคุมแลฝึกซ้อมโดย ครูกุลภัสสร แก้วศรี ครูฤทัยรัตน์ เสมอใจ ครูปวีนา ใจวงค์ และครูกนกวรรณ ชิดชาญชัย อำนวยการแสดงโดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-12-04 16:21:51