Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

Pre–Cadet


   รายละเอียด


     

ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับคุมประพฤติเชียงรายให้ความรู้วิชากฏหมายกับชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนห้องเรียน (พิเศษ) เตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre – Cadet : PCD) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-11-13 14:33:39