Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์


   รายละเอียด


     

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ PISA สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โดยอาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2017-11-10 11:48:56