Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

กิจกรรมให้ความรักก่อนให้ความรู้


   รายละเอียด


     

แผนกประถมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบายของ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ว่า "ให้ความรักก่อนให้ความรู้" เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560

 

ประกาศ วันที่ 2017-11-02 20:29:39